Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie
Herb Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie

Piątek 25.05.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Piecza Zastępcza

Co to jest piecza zastępcza  i kiedy dziecko trafia do pieczy zastępczej?

        Piecza zastępcza nad dzieckiem sprawowana jest wtedy, kiedy rodzice biologiczni nie są w stanie z różnych powodów, zapewnić swojemu dziecku opieki i wychowania. Celem pieczy zastępczej jest w szczególności przygotowanie młodego człowieka do:

 • godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego życia,

 • pokonywania trudności życiowych zgodnie z zasadami etyki,

 • nawiązywania i podtrzymywania bliskich, osobistych i społecznie akceptowanych kontaktów z rodziną i rówieśnikami,

 • zdobywania umiejętności społecznych,

 • zaspokojenia potrzeb emocjonalnych dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalno-rekreacyjnych,

 • realizację planu pracy z rodziną,

 • jeżeli to możliwe dążenie do przysposobienia dziecka.

Piecza zastępcza sprawowana jest w formie instytucjonalnej lub rodzinnej.

       Rodzinna piecza zastępcza prowadzona jest w dwóch postaciach:

1. Rodzina zastępcza:

 • spokrewniona – tworzą ją dziadkowie, pradziadkowie lub rodzeństwo dziecka;

 • niezawodowa – tworzona przez osoby nie będące wstępnymi lub rodzeństwem dziecka;

 • zawodowa – tworzą ją rodziny, które posiadają co najmniej 3-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji rodziny zastępczej niezawodowej i mogą pełnić funkcję pogotowia rodzinnego lub rodzin specjalistycznych;

2. Rodzinny dom dziecka.

     Ważnym jest, iż rodziną zastępczą mogą zostać małżonkowie lub osoba nie pozostająca w związku małżeńskim.

 

Kto może zostać rodziną zastępczą?

 

      Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może zostać powierzone osobom, które przede wszystkim:

 • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;

 • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;

 • wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;

 • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;

 • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;

 • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 • zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:

  • rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,

  • właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,

  • wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

 • nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Jakie są obowiązki rodziny zastępczej?

 

     Głównym obowiązkiem rodziny zastępczej jest zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania w szczególności :

 1. Traktując dziecko w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej;

 2. Zapewniając dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych;

 3. Zapewniając kształcenie, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych;

 4. Zapewniając rozwój uzdolnień i zainteresowań;

 5. Zaspokajając jego potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne oraz religijne;

 6. Zapewniając ochronę przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka;

 7. Umożliwiając kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej.

Ponadto obowiązkiem rodziny zastępczej jest:

 • współpraca z organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej oraz z ośrodkiem adopcyjnym,

 • uczestnictwo w szkoleniach kierowanych do rodzin zastępczych.

 

 

Wszelkich dodatkowych informacji i wyjaśnień

 udzielą pracownicy

 

 Zespołu Do Spraw Pieczy Zastępczej,

 

który mieści się w Choszcznie przy 

 

ul. Bolesława Chrobrego 27 A

 

lub pod numerem telefonu

 

95 765 25 78

601 742 578

 

 

Jeżeli czujecie Państwo, że moglibyście realizować się 

niosąc pomoc dziecku to zapraszamy do zgłaszania się 

jako kandydaci na rodzinę zastępczą.

 

Wytworzył:
Beata Tomasiak
(2012-03-26)
Udostępnił:
Piotr Plewowski
(2012-03-26 13:13:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Plewowski
(2013-06-05 09:42:48)
 
 
ilość odwiedzin: 204220

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X